Yggdrasil


ArtistWim WaumanTitleYggdrasilYear2018SeriesBlauwhaus Residence WaasmunsterMaterialsMixed (Installation)This ‘work’ was part of the scenography and installation (‘Blauwhaus Residence’) in Kasteel Blauwendael Waasmunster (April 28 – May 26 2019) and activated in collaboration with the Blauwhaus Dreamteam (artists in residence).

Fragment uit (Blauwhaus) GetijdenBoek/BookofTides, december 2019 – p. 68-69:

Op een houten schildersezel in het Blauwhaus stond een metalen schoolbord opgesteld met daaraan een honderdtal magneten: portretten van bekende en minder bekende personen, mythische of fictionele personages en symbolen, die mijn stagiaire Kaat Somers zorgvuldig had geproduceerd op basis van een lijst. De opstelling vormde een nuttig instrument om narratieve of conceptuele mindmaps visueel in kaart te brengen.

Sinds oktober 2018 ging ik systematisch informatiepagina’s raadplegen op Wikipedia over bepaalde kunstenaars, cineasten, auteurs, wetenschappers of andere figuren die mijn praktijk hadden beïnvloed, relevant leken voor mijn onderzoek of waarvan ik intuïtief vermoedde dat ze mogelijk een nieuw project konden aansturen. Ik markeerde wat mijn aandacht trok, printte de uitgebreide profielen af en rangschikte ze alfabetisch in classeurs. Het volume dat zo werd gevormd, kreeg als overkoepelende titel ‘Ambition’ en herbergt een schat aan puzzelelementen, biografische data en trivia waaruit ik nog jaren kan putten.

Het leeuwendeel bundelt in drie lijvige mappen enkel profielen van overleden personen: ‘Roots’. Ik voorzag één map voor tijdgenoten ‘Leaves’, fictieve of mythologische personages ‘Stars’, en muziekgroepen of (song)teksten: ‘Rocks’. Een vijfde map bevatte duiding rond abstractere begrippen en terminologie: ‘Clouds’. Door de overledenen als wortelnetwerk te
beschouwen en mijn tijdgenoten als bladeren in en gedeelde kruin te plaatsen, ontstaat het beeld van een boom met een cyclische logica. Het gebladerte wordt gevoed vanuit de wortels, produceert zuurstof en communiceert, maar als de tijd gekomen is, dwarrelen de bladeren naar beneden en worden ze via de wortels opnieuw opgenomen in de cyclus. De verzameling magneten, een work-in-progress, werd daarom vernoemd naar de ‘wereldboom’ of ‘kennisboom’ uit de Noordse kosmogonie: Yggdrasil(l). (> GetijdenBoek p. 22)

ENGLISH:
On a wooden easel in the Blauwhaus stood a metal chalkboard with a hundred magnets on it: portraits of famous and lesser-known personalities, mythical or fictional characters and symbols, that my intern Kaat Somers had carefully produced from a list. This is a practical tool to help visualize narrative or conceptual mind maps.

From October 2018, I systematically consulted information pages on Wikipedia about particular artists, filmmakers, authors, scientists or other figures who had influenced my work, proved relevant to my research, or who I intuitively suspected might be able to provide momentum to a new project. I marked what caught my attention, printed the extensive profile pages and filed them alphabetically. The resulting volume was given the overall title ‘Ambition’ and contains a wealth of puzzle elements, biographical data and trivia from which I could draw for years to come.

The lion’s share of the collection consists of three bulky folders containing only profiles of people who are now dead: the ‘Roots’. I created one folder for contemporaries ‘Leaves’, fictional or mythological characters ‘Stars’, and music groups, (song)texts or lyrics: ‘Rocks’. A fifth folder contained explanations of more abstract concepts and terminology: ‘Clouds’.

By regarding the deceased as a network of roots, with my contemporaries as leaves in a common crown, the image of a tree with a cyclical logic emerges. The foliage is nourished from the roots, produces oxygen and communicates, but when the time has come, the leaves whirl down and are reintegrated into the repetitive cycle through the roots. The collection of magnets, a work-in-progress, was consequently named after the ‘world tree’ or ‘knowledge tree’ from the Nordic cosmogony: Yggdrasil(l). (> Book of Tides p. 22)